کتاب به همین سادگی
کتاب به همین سادگی

دقه‌های مادرم 

نمی‌دانم برای تو هم پیش آمده که بعد از نیم قرن بودن در کنار عزیزترین کس زندگیت یعنی مادرت چیزی را که توی صورتش بوده

ادامه مطلب »