قطعه‌ادبی
قطعه‌ادبی

قطعه ادبی

 آنگاه که شکوفه‌‌‌ نارنج خبر از شکوفه هندوانه ندارد، من تو را می‌خواهم.‌   و تو نیستی انگاه که باید می‌بودی.   ومن در قعر

ادامه مطلب »